ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Eταιρικό Δικαίο

Ναυτιλιακές Εταιρίες Επαγγελματικών Σκαφών

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με Ναυτιλιακές Εταιρίες, Ελληνικές και Υπεράκτιες, από τη σύστασή τους έως την οργάνωση, λειτουργία και αναδιάρθρωση, καλύπτοντας τις καθημερινές νομικές τους ανάγκες. Διαθέτουμε επίσης μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, τροποποιήσεων, αύξησης κεφαλαίου, γενικών συνελεύσεων και συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, αναδιάρθρωσης, διαδικασιών αφερεγγυότητας, κ.τ.λ. Επιπρόσθετα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ακόμη και επί φορολογικών ζητημάτων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύσταση όλων των εταιρικών τύπων που αναγνωρίζονται από την ελληνική έννομη τάξη, συμπεριλαμβανομένων των ΝΕΠΑ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, κ.τ.λ., προσφέροντας νομική καθοδήγηση σχετικά με την ενδεδειγμένη δομή που να ανταποκρίνεται στα επιχειρηματικά σχέδια του κάθε πελάτη.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με Ναυτιλιακές Εταιρίες, διατηρώντας μακροχρόνια επαγγελματική συνεργασία με αρκετές επιχειρήσεις, των οποίων αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι, παρέχοντάς τους νομική υποστήριξη στην καθημερινή τους δραστηριότητα.