ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ναυτικό Δίκαιο

Αγοραπωλησίες και Νηολόγηση Πλοίων

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε όλο το φάσμα συναλλαγών αγοραπωλησίας επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας νηολόγησης. Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των συμβαλλομένων μερών ήδη από το στάδιο της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, τη νομική αξιολόγηση και τον συντονισμό της διαδικασίας έως και την κατάρτιση της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής φύσεως, ερευνών και επιθεωρήσεων των επαγγελματικών σκαφών, καθώς επίσης και υπηρεσιών θαλάσσιας ασφάλισης, που διεξάγονται από ειδικούς με τους οποίους μας συνδέουν σχέσεις εμπιστοσύνης και μακράς επαγγελματικής συνεργασίας. Διαθέτουμε επίσης μεγάλη πείρα στη νηολόγηση σκαφών σε μια μεγάλη ποικιλία νηολογίων, μεταξύ των οποίων, το Ελληνικό, Κυπριακό, Ολλανδικό, Μαλτέζικο, Ιταλικό, Αμερικανικό, Βρετανικό και Αυστραλιανό.

Απαιτήσεις

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση πελατών σε κάθε είδους δικαστική διαμάχη σχετική με το ναυτικό δίκαιο, όπως τη συντηρητική κατάσχεση πλοίων, τη σύσταση ναυτικής υποθήκης, απαιτήσεις από ναυτικά ατυχήματα, πλειστηριασμούς πλοίων, κ.α. όπως και την υποστήριξη μίας τυχόν εναλλακτικής επίλυσης ζητήματος πελατών του γραφείου μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε διαχειριστεί επιτυχώς απαιτήσεις επιβατών και πληρώματος τόσο από την πλευρά της πλοιοκτησίας όσο και από την αντίθετη πλευρά, μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού ή δικαστικής διαμάχης, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό μας στόχο την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ασχολούμαστε επίσης με αξιώσεις θαλάσσιας ασφάλισης σε σχέση με μερική ή ολική απώλεια του πλοίου, σωματικές βλάβες ή οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει διαρκούσης της ασφαλιστικής περιόδου.

Ναυλοσύμφωνα

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατάρτιση ναυλοσυμφώνων και την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση αυτών (παράβαση συμβατικών όρων, ανωτέρα βία, κ.τ.λ.), γεγονός που μας καθιστά ικανούς να προβλέπουμε ενδεχόμενα προβλήματα και να κατοχυρώνουμε τα συμφέροντα των πελατών μας με την πρόβλεψη των αντίστοιχων συμβατικών όρων.

Συμβάσεις Μεσιτείας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάρτιση συμβάσεων μεσιτείας, μέσω των οποίων προσδιορίζεται το ποσό της προμήθειας και ο οφειλέτης αυτής, συμφωνία απαραίτητη για την αποφυγή πιθανών διενέξεων μεταξύ μεσιτών και αγοραστών/πωλητών, αναλαμβάνοντας επίσης και την εκπροσώπηση των μερών για τον προσδιορισμό και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους.